БДЖ

Тарифи за товарни превози на
територията на РБългария

Единна тарифа за превоз на товари по железопътен транспорт в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЕТПТ) (изтегли)
Тарифата се прилага за превоз на товари по железопътен транспорт в Република България при спазване на:
Единните правила към договора за международен железопътен превоз /CIM/ - Притурка Б към СОТIF;
Еднообразните допълнителни разпоредби към CIM /DCU/;
Съглашението за международно железопътно сточно съобщение /СМГС/ и Служебната инструкция към него /СИ към СМГС /;
Устава на железниците в Република България и Закона за Български държавни железници;
Други нормативни актове, регламентиращи превози по железопътен транспорт
Съобщението за влизане в сила на тарифата, както и изменения и допълнения, свързани с тарифата, се публикуват в Тарифни известия на железниците в Република България.
Тарифата се прилага при превози на товари по железопътен транспорт във вътрешно и международно съобщение, с изключение на случаите, когато в международно съобщение се прилага задължително друга международна тарифа, в която БДЖ" ЕАД участва. По условията на настоящата тарифа пратките се превозват по следните направления:
Износ през ВАФ и пристанища, включително с преминаване през свободни безмитни зони;
Внос през ВАФ и пристанища, включително с преминаване през свободни безмитни зони;
Транзит през ВАФ и пристанища, включително с преминаване през свободни безмитни зони;
Превози между вътрешни гари, включително между две или повече свободни безмитни зони без преминаване през гранични гари или пристанища.
Тарифата е съставена на български език. Превозните цени и цените за допълнителни услуги и добавъчните такси, свързани с превоза, са дадени в EURO.

По силата на действуващите международни правила, товарите, предадени за превоз с една товарителница, представляват една пратка. Превозната цена се изчислява за всяка пратка поотделно. Таксуването зависи от:
Естеството на товара наименование, позиция, клас на товара;
Теглото на пратката.
Вида на пратката - вагонна, контейнерна;
Превозното разстояние;
Други условия, предвидени в тарифата.
Съгласно международните правила, минималното тегло за таксуване е 5 000 кг на ос за използвания вагон. Превозната цена за вагонни пратки се изчислява в зависимост от принадлежността на използвания вагон /български или чужд/, единичната превозна цена, посочена в съответната таблица /част III/ за общото тегло на пратката, но не по-малко от определеното тегло за таксуване. За превозите между гари на територията на Република България превозните цени задължително се предплащат от изпращача в отправната гара националната валута - лева, по обявения от железницата курс на EURO.